Το πρόγραμμα

Προϋπολογισμός: 456.000.000 €

Ποσοστό Επιδότησης: 40-60 %

Επιδοτούμενος Προϋπολογισμός: Από 20.000€ έως 300.000€

Ημερομηνία Υποβολής: 25/2/2013 έως 25/4/2013 

Διάρκεια Υλοποίησης 
15 μήνες για την Μεταποίηση και τον Τουρισμό
12 μήνες για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες
Με δικαίωμα παράτασης ( αυτοδίκαιης ) 3 μήνες και καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης 30/06/2015

Υποχρεωτικά Κριτήρια 
1. Ύπαρξη Υποδομών για ΑμεΑ ή υποχρέωση να μεριμνήσουν για αυτές 
2. Άδεια Λειτουργίας επιχείρησης (όπου αυτή απαιτείται) 

Πλεονεκτήματα 
1. Δεν απαιτείται απόδειξη ιδίας συμμετοχής 
2. Δεν απαιτείται απόδειξη διατήρησης προσωπικού
3. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά επαγγελαμτικού οχήματος
4. Ενδιάμεσοι Έλεγχοι στο α. 30% β. 80% της υλοποίησης

Υποχρεώσεις μετά την εκταμίευση της επιδότησης 
1. Διατήρηση του επιδοτούμενιυ εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 χρόνια. 
2. Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 χρόνια. 

Ποιους Αφορά 

1.Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2011 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
2. Νέες επιχειρήσεις – Υπό Σύσταση : οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στη παραπάνω κατηγορία

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές 
Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

Προϋπολογισμός ανά Θεματική Ενότητα:

Μεταποίηση : Προϋπολογισμός ανά πρόταση 30.000 έως 300.000 €
Τουρισμός : Προϋπολογισμός ανά πρόταση 20.000 έως 300.000 €
Εμπόριο : Προϋπολογισμός ανά πρόταση 20.000 έως 100.000 €
Υπηρεσίες :
Προϋπολογισμός ανά πρόταση 20.000 έως 100.000 €

 

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών Ανά Θεματική Ενότητα 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Ειδικά και μόνο για τις Νέες και υπό Σύσταση επιχειρήσεις ισχύει επιδότηση των λειτουργικών τους δαπανών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Κτίρια και Εγκαταστάσεις Μετασκευές-Ανακαινίσεις κ.α.
Μηχανήματα και Εξοπλισμός Η/Υ, τηλεφωνικά κέντρα, μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα κ.α.
Περιβαλλοντικές Δαπάνες Led Φωτισμός, Κλιματιστικά τύπου inverter κ.α.
Συστήματα Αυτοματοποίησης CRM, ERP, συστήματα μηχανοργάνωσης κ.α.
Ανάπτυξη Καινοτομιών Διαδραστικοί πίνακες, Infokiosks κ.α.
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας Αγορά δικαιωμάτων χρήσης πατέντας κ.α.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO κ.α.
Προβολή – Προώθηση Website, e-shop, web marketing, social media κ.α.
Αμοιβές Συμβούλων Αμοιβές παρακολούθησης και υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
Αγορά Επαγγελματικού Αυτοκινήτου
Λειτουργικές δαπάνες για τις υπό σύσταση εταιρείες Ενοίκιο, ΔΕΚΟ, λογιστές, κ.α.